Програма

П р о г р а м а

Конгресу Українських Націоналістів

(засади)

У Програмі Конгресу Українських Націоналістів викладено основні засади діяльності Конгресу, цілі партії та шляхи їх досягнення на сучасному етапі побудови Української Національної Держави.

Вступ

Сучасна епоха – це доба самовизначення націй та становлення національних держав. В Україні національної держави Української Нації досі не створено. У боротьбі за її створення постала політична партія – Конгрес Українських Націоналістів.

Конгрес Українських Націоналістів є спадкоємцем національно-визвольних змагань українського народу та його найкращих представників: Є. Коновальця, С. Бандери, Р. Шухевича, С. Ленкавського, Я. Стецька, С. Стецько та інших.

Основою українського націоналізму як ідеології є творчість Тараса Шевченка, праці Миколи Міхновського, Дмитра Донцова.

У новітній добі Конгрес пов’язує своє буття із національно-визвольною боротьбою Організації Українських Націоналістів. На цій основі він формує свої ідеологічні та політичні цінності, продовжуючи суспільно-політичну діяльність на засадах українського націоналізму.

Конгрес Українських Націоналістів веде послідовну політичну боротьбу за побудову та утвердження самостійної соборної держави як Української Національної Держави, яка стане запорукою відродження та розквіту Української Нації.

Основними напрямами діяльності Конгресу є:

— утвердження українських національних цінностей серед широкого загалу українського суспільства;

— утвердження політичних, соціальних і культурних прав Української Нації;

— приведення до влади високоосвічених фахівців — патріотів;

— подолання наслідків колоніального минулого: космополітизму, зросійщення, комплексу меншовартості та інших.

— політичне забезпечення вільного всебічного розвитку і повного самовияву творчих і духовних сил Української Нації, її утвердження в колі волелюбних народів світу як повноцінного суб’єкта історії.

I. Світоглядно-ідеологічні засади

Основою ідеологічної доктрини Конгресу є український націоналізм.

Український націоналізм — це цілісна ідеологія і політичний рух, що історично зродилися з внутрішньої природи Української Нації і є великою рушійною силою, яка гуртує, дисциплінує, скеровує націю на досягнення спільної мети.

Український націоналізм завжди був і залишається вирішальною силою у боротьбі за свободу Української Нації.

Українському націоналізму притаманна глибока органічність, традиційність, які виходять з основ буття Української Нації, її культури та психології. Визначальною ознакою українського націоналізму є його націозахисна, всеохопна дія. Український націоналізм завжди був надійним муром самозахисту Української Нації і Держави. Світоглядно український націоналізм виходить із засад глибокої віри в Бога, яка спрямовує людську чинність на творення Добра і протистояння злу.

Націоналізм плекає ідеал Людини-Лицаря.

Почуття націоналізму притаманне кожному народу, воно властиве кожній свідомій і розвиненій людині.

Націоналізм поборює ті суспільно-політичні теорії і рухи, які у своїх засадах є деструктивними та дезорієнтуючими. За своєю суттю український націоналізм є ідеєю і рухом революційним, тобто таким, що за будь-яких умов, серед будь-яких обставин і перешкод ніколи не зупиниться у своєму прямуванні до досягнення основної мети.

II. Українська Національна Ідея

Нація – це найвища форма організації людської спільноти, органічно пов’язаної спільним етнічним походженням, мовою, територією, історією, культурою, історичною місією та національною ідеєю.

Українська Національна Ідея — це духовний виразник головних устремлінь нації, її стратегічної мети, зміцнення політичних, культурних, національних, духовних та фізичних сил. Вона окреслює історичну перспективу та дає адекватну відповідь на виклики сьогодення.

Носієм Української Національної Ідеї є Українська Нація. Виразником Національної Ідеї виступає національна еліта, політична воля якої відображає корінні інтереси усього народу. Національна еліта є провідною верствою Української Нації, звершує героїчні досягнення, творить високу культуру, не вагається у виборі між життям і смертю у боротьбі за інтереси Української Нації і Держави.

Головним чинником реалізації Національної Ідеї є націоналістичний рух — натхненна соціально-політична сила, котра постає з духовної та суспільної природи народу. Українська Національна Ідея скеровує діяльність українського націоналістичного руху, лежить в основі теорії і практики державотворення в Україні. Українська Національна Ідея поєднує в собі національні, християнські, гуманістичні, демократичні ідеали, прагнення до свободи, рівності й справедливості, які завжди були і є притаманні українському народові впродовж його історії.

Українська Національна Ідея — універсальна, має етнічний, духовний, державно-політичний, соціальний, економічний і етичний зміст.

Конгрес відкидає твердження про «неспроможність» Національної Ідеї в сучасному державотворенні.

Конгрес протистоїть спробам ліберальних та космополітичних сил створити «нову» — псевдоукраїнську ідею «нової політичної української чи слов’янської нації» з ідеологією державотворення, в якій нехтується визначальна роль українського етносу.

III. Українська Національна Держава

Національною є та держава, яка виражає інтереси і волю свого народу, устрій та життєдіяльність якої відповідають духовності й характеру нації, її історичним традиціям та життєвим інтересам, яка побудована на засадах народовладдя, національної солідарності, соціальної справедливості, правового порядку та особистої відповідальності.

Українська Національна Держава забезпечить найсприятливіші умови для всебічного розвитку духовних і фізичних сил українського народу і є найкращим засобом організації життя .

Український національний рух вступив у новий період боротьби за наповнення Української Держави українським національним змістом.

Джерелом суверенної влади в державі має стати нація. Ніякі установи, жодна особа не можуть володіти владою, що явно не йде від нації.

Конгрес бореться за владу українського народу на українській землі, послідовно виступає за те, щоб на усіх її рівнях в Українській Державі стояли професійні, достойні представники, об’єднані беззастережною відданістю Українській Національній Ідеї та Українській Нації.

Стратегія і тактика державотворчої боротьби повинні мати не лише наступальний, а й випереджувальний характер на основі всебічного і своєчасного аналізу та обґрунтованого прогнозування політичних ситуацій і дій зайнятих у суспільно-політичних процесах сил.

У державотворчій діяльності Конгресу за побудову Української Національної Держави визначальним принципом залишається орієнтація на власні сили.

Дотримання цього принципу вимагає насамперед консолідації, зміцнення і розбудови націоналістичного руху, нарощування його інтелектуального, кадрового та економічного потенціалу.

IV. Політичні союзники та партнери

Союзниками, партнерами Конгресу в національно-визвольній боротьбі та державотворчій діяльності можуть бути:

а) на внутрішньому терені — усі політичні партії та громадські організації, українські патріоти національно-державницької орієнтації, які борються за національне відродження і побудову Української Національної Держави як держави Української Нації;

б) на зовнішньому терені — політичні сили й громадські структури української діаспори та волелюбних народів світу, з якими нас єднає:

— спільна мета у побудові нового справедливого суспільного ладу епохи націй;

— боротьба за власну національну державність і незалежність проти всіх видів поневолення, визиску, дискримінації націй, світової глобалізації;

— спільна діяльність за утвердження та розвиток Української Нації і Української Національної Держави.

Конгрес підтримує справедливі міжнаціональні та міждержавні відносини в світі, регіональні міждержавні утворення, побудовані на рівноправних ненасильницьких засадах.

Конгрес Українських Націоналістів є асоційованим членом Альянсу Європейських Націй як національно-патріотична партія, що бачить Україну у спільноті європейських країн і вірить у Європу без політичного, економічного та культурного панування певної нації над іншими націями.

Конгрес вважає, що Українська Національна Держава постане не в наслідок компромісної угоди того чи іншого політичного блоку, а тільки як результат волі Української Нації.

V. Засади державотворення

Конгрес Українських Націоналістів виступає за утвердження Української Національної Держави як:

національної – її структура та устрій відповідають державницьким традиціям і життєвим інтересам Української Нації;

самостійної – її сила та могутність опираються на власний інтелектуальний, економічний та військовий потенціали;

демократичної – її суспільно-політичний лад опирається на принципи народовладдя й політичного солідаризму;

унітарної – з єдиною системою найвищих органів влади й управління без внутрішніх самостійних державних утворень;

правової – в якій утверджено верховенство Права і Закону;

європейської – що історично належить до спільноти європейських держав і розвиває всебічну співпрацю з націями і державами європейського континенту.

Конгрес вважає, що політичним устроєм в Українській Національній Державі має бути президентсько-парламентська республіка з широкими повноваженнями місцевого самоврядування.

В Українській Державі Закон має бути вираженням загальної волі народу. Всі громадяни особисто або через своїх представників мають право брати участь у його створенні. Закон єдиний для всіх, незалежно від того, чи він охороняє, чи карає; усі громадяни рівні перед ним.

Суспільство має право вимагати від будь-якої посадової особи звіту про її діяльність.

VI. Засади національної політики

У сфері національної політики прагнемо:

— забезпечення прав Української Нації, її представників у всіх сферах суспільного життя на всій території України;

— встановлення відносин миру, взаєморозуміння і співпраці представників усіх національностей, що населяють Україну;

— активного захисту Українською Державою прав українців, які проживають чи перебувають за її межами.

Конгрес домагається:

— вирішення питання на законодавчому рівні про створення умов для повернення на рідну землю етнічних українців та їхніх родин, насильно депортованих комуністичним режимом;

— матеріального відшкодування урядом Російської Федерації всім репресованим та насильно депортованим громадянам колишньої УРСР за їхню багаторічну каторжну працю;

— заміни діючого зразка паспорта громадянина України із внесенням графи “національність” і його заповненням однією українською державною мовою;

— офіційного визнання на державному рівні ОУН-УПА воюючою стороною і надання всім учасникам національно-визвольної боротьби статусу учасника бойових дій.

Конгрес домагається, щоб уряди держав (Російської Федерації, Польщі, Румунії тощо), в яких проживають етнічні українці, створили законодавчу базу в сфері забезпечення прав національних меншин, адекватну українським законам щодо національних меншин.

Конгрес вимагає, щоб уряди цих держав забезпечили:

— розвиток української мови, освіти, культури, традиційних українських церков відповідно до потреб етнічних українців, які є громадянами цих держав;

— отримання національної інформації через електронні та друковані ЗМІ, україномовної книжкової продукції, підручників відповідно до потреб етнічних українців насамперед у місцях їх компактного проживання.

Конгрес Українських Націоналістів, обстоюючи права та інтереси корінної Української Нації, сприяє консолідації всього українського суспільства незалежно від національної приналежності, забезпечує всім громадянам України рівні права. Конгрес підтримує національно-культурні права національних меншин згідно з чинним законодавством України.

Конгрес відстоює право депортованих народів на повернення.

Конгрес протидіє діяльності представництв тих національних меншин, які чинять перешкоди національно-культурному відродженню Української Нації, зміцненню її державності, нехтують українською мовою і культурою.

Конгрес виступає проти домінування прав національних меншин над правами корінної Української Нації.

VII. Засади економічної політики

Конгрес вважає, що з метою забезпечення економічної незалежності українського суспільства, держава повинна гарантувати:

— розвиток соціально-ринкової моделі економіки України;

— забезпечення повної зайнятості працездатного населення;

— всебічну підтримку вітчизняного виробника;

— обмеження монополізму та створення здорової конкуренції;

— впровадження сучасних наукових розробок та технологій у виробництво;

— уникнення іноземного панування в стратегічних галузях народного господарства.

Конгрес вважає, що економічна система має оптимально поєднувати три сектори: державний, приватний та колективний. Державний сектор має охоплювати промисловість стратегічного значення, зовнішню торгівлю, природні ресурси як національні багатства усього народу.

Приватна власність, отримана законним шляхом, має користуватися повагою і недоторканністю.

Конгрес домагається ліквідації «тіньового сектора» економіки України.

У сфері народного господарства Конгрес обстоює:

— пріоритетний розвиток наукомісткого виробництва шляхом розробок і впровадження новітніх технологій;

— розвиток важкої та легкої промисловості;

— розвиток сільського господарства (включно з секторами переробки і збуту сільськогосподарської продукції);

— розвиток паливно-енергетичної промисловості з використанням різних видів джерел добування і каналів постачання енергоносіїв для забезпечення енергетичної незалежності України; впровадження та розвиток енергозберігаючих технологій;

— розвиток житлобудування;

— розвиток самодостатнього військово-промислового комплексу як матеріально-технічної бази забезпечення Збройних Сил і обороноздатності України;

— впровадження програм автономного забезпечення країни продуктами харчування, енергоносіями, будівельними і хімічними матеріалами, необхідною природною сировиною;

— підвищення ефективності народного господарства до рівня високорозвинених держав з метою забезпечення потреб українського народу й експорту виробленої продукції.

У сфері аграрної політики Конгрес виступає за те:

— щоб земля – найбільша цінність українського народу, стала власністю селян;

— щоб не допустити будь-яких спекуляцій з боку владних структур та олігархів щодо приватизації та продажу землі в обхід інтересів тих, хто на ній працює.

Конгрес приділяє особливу увагу розвитку сільськогосподарського та переробного виробництва. Конгрес виступає проти поглинання агропромислового комплексу України промисловим, торговельним і банківським капіталом.

Конгрес домагається надання селянам пільгових кредитів та пільгового оподаткування, забезпечення їх сучасними технічними засобами виробництва.

Подолання економічної кризи

Першочерговими завданнями українських націоналістів після приходу до влади стануть:

— перегляд законності й доцільності приватизації підприємств стратегічних галузей;

— недопущення монопольної залежності України від російських енергоресурсів шляхом налагодження альтернативних джерел енергопостачання;

— встановлення повного економічного контролю держави над газо- та нафтотранспортними системами України;

— впровадження ефективної політики стимулювання капіталовкладень, участь держави у капіталовкладеннях;

— припинення відтоку з України національного інтелекту, створення умов для повернення в Україну штучно витіснених трудових та інтелектуальних ресурсів;

— забезпечення контролю державних органів за відповідністю соціального забезпечення громадян до цін на основні споживчі товари, тарифів на комунальні та інші соціальні послуги.

VIII. Засади соціальної політики

Соціальна політика Конгресу базується на засадах максимальної гармонії Особи і Суспільства; самореалізації особи; створення умов для забезпечення соціальної стабільності; стимулювання творчої і активної праці на користь українського суспільства.

Метою Конгресу в сфері соціальної політики є дотримання у суспільстві принципів соціальної справедливості, запобігання різким соціальним диспропорціям, стимулювання економічного зміцнення середнього класу, а також дотримання принципів прозорості, чесності, відкритості в соціальній сфері. Швидке подолання таких негативних явищ, як корумпованість, монополізм, кланова корпоративність.

Головним завданням соціальної політики є підвищення життєвого рівня, якості життя українського народу.

У сфері соціальної політики Конгрес прагне:

— запровадити соціально-ринкову економіку, в якій кожен громадянин України матиме гарантовану працю згідно з його здібностями та освітою, вільний вибір місця праці та гарантоване соціальне забезпечення;

— встановити мінімальну заробітну плату, пенсії, стипендії та соціальні гарантії, які б забезпечили життєві та культурні потреби громадян;

— сприяти діяльності профспілок.

Добробут українського народу не може бути повноцінним, якщо разом з раціональною економічною політикою не буде справедливої соціальної політики. Тому Конгрес домагається прийняття таких соціальних законів і державних соціальних програм, які б гарантували:

— реформування законодавства про працю зі створенням реальних механізмів впливу на працедавця;

— законодавче підвищення відповідальності за несвоєчасну виплату заробітної плати та соціальних виплат і відшкодування заподіяних збитків;

— запровадження системи соціального забезпечення на час хвороби, нещасного випадку, матеріальної допомоги на дітей, субсидій на сплату комунальних послуг;

— забезпечення реального захисту материнства і дитинства;

— повне відшкодування громадянам грошових заощаджень, вкладених до Ощадбанку СРСР, відповідно до курсу американського долара на час вкладення;

— надання молоді довгострокових пільгових кредитів на придбання житла і отримання освіти.

IX. Засади інформаційної політики

Конгрес вважає інформаційну сферу невід’ємною частиною системи національної безпеки держави і виступає за:

— пріоритетність видання книг, журналів, пресової та іншої продукції українською мовою;

— сприятливу інвестиційну політику держави щодо підтримки й розвитку вітчизняної поліграфічної промисловості, теле- і радіокомпаній, засобів електронної комунікації, які є об’єктивними у висвітленні інформації і сприяють консолідації Української Нації.

Конгрес підтримує діяльність ЗМІ і видавництв, спрямовану на:

— забезпечення конституційних прав громадян в отриманні правдивої інформації;

— консолідацію українського суспільства;

— відродження духовності, культури, мови, історії Української Нації;

— виховання молодого покоління громадян України в дусі патріотизму, любові до своєї Батьківщини, шанування її історії та культурних традицій.

Конгрес домагається:

— витіснення з українського інформаційного простору тих ЗМІ, які проводять політику дезінформації, насильницької русифікації, нав’язують релігійну та міжнаціональну ворожнечу, протидіють консолідації українського суспільства;

— юридичної відповідальності ЗМІ за достовірність реклами.

X. Засади політики в галузі науки

Конгрес вважає розвиток науки пріоритетним і стратегічним напрямом в утвердженні Української Національної Держави і домагається:

— утвердження української сутності та української державницької орієнтації національної науки, діяльність якої має бути присвячена національному будівництву, духовному та інтелектуальному збагаченню і зміцненню Української Держави;

— ефективного державного управління наукою та її належного бюджетногофінансування;

— орієнтації держави і наукових інституцій при формуванні й фінансуванні наукових програм на національні пріоритети України, в тому числі — на якнайповнішу її незалежність від імпорту закордонних технологій або ж обмін ними на взаємовигідних засадах;

— створення умов для максимальної свободи наукового пошуку та можливості споживання суспільством наукомісткої продукції;

— припинення відтоку науковців з України;

— створення гарантій державного, економічного, соціального захисту науковців і забезпечення усіх умов для їхньої ефективної діяльності;

— впровадження податкових пільг для наукових фахівців.

XI. Засади політики в галузі освіти

Конгрес вважає, що розвиток освіти має виходити з потреб особистості, Української Нації, Української Національної Держави і обстоює:

— забезпечення пріоритетного бюджетного фінансування освіти;

— реформування законодавчої бази освіти до рівня загальносвітових стандартів;

— розвантаження та оптимізацію навчального процесу;

— посилення базових дисциплін у шкільній програмі;

— переведення системи громадянської освіти і виховання на систему української національної освіти і виховання для формування української самосвідомості, культури, християнської моралі;

— розробку і впровадження науково–методичної бази національно–патріотичного виховання;

— ліквідацію дефіциту національно-свідомих освітянських кадрів;

— створення належної науково-методичної та поліграфічно-видавничої бази для забезпечення системи освіти безкоштовною, сучасною україномовною літературою і прискорення переведення навчально-виховного процесу на державну українську мову в усіх освітніх закладах на всій території України;

— пріорітетний розвиток україномовних навчально-виховних закладів у регіонах і місцевостях, де порушуються права українців;

— зміцнення системи початкової військової підготовки із залученням до педагогічного корпусу викладачів з числа офіцерів — українських патріотів;

— посилення національно-патріотичної виховної роботи в школах, позашкільних навчальних закладах, середніх спеціальних і вищих навчальних закладах;

— сприяння розвитку та діяльності молодіжних патріотичних організацій в навчальних закладах ;

— матеріальне, технічне та кадрове забезпечення сільських шкіл на рівні з міськими;

— підвищення статусу професії педагога у суспільстві, забезпечуючи його матеріально і духовно усім необхідним для педагогічної діяльності;

— забезпечення навчання здібної молоді в середніх спеціальних та вищих навчальних закладах за рахунок бюджетного фінансування;

— ліквідацію корупції під час вступу та навчання у середніх спеціальних та вищих навчальних закладах.

XII. Засади політики в галузі культури

Конгрес вважає, що культура є одним із основних чинників у національно-соціальному бутті народу і сприяє самоідентифікації нації, утвердженню політичної самосвідомості суспільства.

Конгрес виступає за:

— домінування української національної культури в українському суспільстві;

— утвердження української культури як основного чинника консолідації громадян у національну спільноту;

— відродження української книговидавничої справи і подолання засилля російськомовних видань;

— всебічне сприяння засобам масової інформації, що культивують українське слово та українську національну культуру;

— державну опіку розвитку української кінематографії, образотворчого, сценічного, музичного мистецтв, художньої самодіяльності та народних ремесел;

— відновлення діяльності будинків культури, бібліотек, музеїв;

— державне сприяння діяльності українських творчих спілок в Україні та за кордоном;

— захист національного культурного простору від деструктивного впливу масової псевдокультури.

Конгрес домагається пріоритетного фінансування галузі культури і гарантованого соціального забезпечення її працівників.

XIII. Засади зовнішньої політики

У сфері зовнішньої політики Конгрес виступає за:

— спрямованість міжнародної політики Української Держави на забезпечення життєвих інтересів Української Нації;

— ефективне забезпечення економічних та політичних інтересів України в світі;

— рівноправну і взаємовигідну співпрацю з державами світу;

— формування українсько-російських відносин на основі взаємовигоди та поваги до незалежності; домагання виведення з території України російських військ (російських підрозділів Чорноморського флоту); повернення Росією українських національних культурних цінностей, вивезених з України; повернення Росією, як правонаступницею СРСР, української частки алмазного та золотого фондів та грошових вкладень;

— розвиток взаємовигідних партнерських відносин з державами, які визнають свою провину щодо геноцидів українського народу і компенсують моральні та матеріальні збитки, завдані українцям під час окупації чи анексії українських етнічних територій, воєнних і каральних дій, депортацій та переселень;

— визнання Організацією Об’єднаних Націй голодомору 1932-1933 років як геноциду Української Нації;

— дипломатичну, моральну та матеріальну підтримку Українською Державою українців, які проживають чи перебувають за її межами.

XIV. Засади національної безпеки

На сьогоднішньому етапі Україна має достатній людський, науковий, інтелектуальний, економічний потенціал, який, за умови виходу із політичної та економічної кризи і раціонального державницького господарювання, може забезпечити належні умови для розвитку і добробуту Нації.

Конгрес виступає за створення системи національної безпеки України, яка має охоплювати усі її сфери: військову, державну, економічну, соціальну, екологічну та інформаційну.

Державна безпека: недопущення або нейтралізація втручання зовнішніх сил у внутрішні справи України, порушення її територіальної цілісності та державного кордону.

Економічна безпека: обмеження і недопущення внутрішньої та зовнішньої економічної експансії, спрямованої на знищення народного господарства України; недопущення протизаконного відтоку з України матеріальних цінностей та фінансових ресурсів; ліквідація економічної злочинності та впливу злочинних угруповань на економіку України.

Соціальна безпека має ґрунтуватися на створенні оптимальної моделі соціально-ринкової економіки, соціальному захисті та охороні здоров’я громадян.

Екологічна безпека: державні заходи щодо ефективної охорони навколишнього середовища, переведення виробництва на екологічно безпечні технології, зниження техногенного навантаження на довкілля, обмеження згубного впливу на людей і природу наслідків Чорнобильської катастрофи; зменшення кількості екологічно небезпечних підприємств і технологій.

Інформаційна безпека: державний захист українського інформаційного простору від деструктивної дії усіх засобів масової інформації та пропаганди, здійснюваної в Україні та за її межами;

Всі вони є пріоритетними і тільки в комплексі забезпечують повний захист життєвих інтересів Української Держави.

Найважливішими факторами гарантування національної безпеки є сильна національна оборона і готовність населення, при потребі, виступити на захист своєї країни.

З метою найефективнішого використання усіх ресурсів суспільства для організації опору потенційному агресору слід створити систему оборони, основним компонентом якої мають бути національні Збройні Сили.

Воєнна доктрина повинна передбачати:

— утримання в мирний час Збройних Сил з оптимальною чисельністю військовослужбовців рядового та офіцерського складу;

— можливість їх швидкого нарощування в ході мобілізації за рахунок підготовленого резерву;

— оснащення військ сучасними видами озброєння і воєнної техніки, як власного, так і закордонного виробництва;

— збереження обов’язкової служби за призовом.

У мирний час основним завданням Збройних Сил має бути бойова підготовка, яка забезпечить ефективність захисту територіальної цілісності Української Держави.

В Українській Державі армія стане для молодих людей вищою школою патріотичного виховання. Конгрес Українських Націоналістів стоїть на засадах організації сильної національної армії, перейнятої національно-патріотичним духом.

2. Головними завданнями військової реформи в Україні мають бути:

— збереження норм загального військового обов’язку;

— підвищення ролі і значення Збройних Сил України, престижу військової служби;

— встановлення належного рівня бюджетних асигнувань на оборону;

— створення в Україні військово-промислового комплексу на основі підприємств із замкненим циклом виробництва основних видів сучасної військової техніки і зброї;

— оснащення Збройних Сил усіма видами високотехнологічного озброєння;

— належне соціальне забезпечення військових;

— створення дієвої системи підготовки національно-свідомих військових кадрів;

— підготовка української молоді до навчання у вищих військових закладах, служби в Українських Збройних Силах;

— військово-патріотичне виховання на основі кращих військових традицій Українського війська.

Конгрес виступає за припинення скорочення Збройних Сил України.

XV. Засади політики в галузі екологічної безпеки

Враховуючи ситуацію, що склалася в екологічному середовищі України та світу, Конгрес виступає за:

— виховання «екологічної свідомості» української спільноти;

— зменшення неефективних орних площ на користь рекультивації природних ландшафтів, що допоможе відновити екосистему України;

— мобілізацію інтелектуального потенціалу України для розв’язання природоохоронних завдань;

— забезпечення бюджетним фінансуванням природоохоронних заходів;

— запровадження екологічно безпечних промислових технологій;

— розробку альтернативних технологій виробництва пального для транспорту і промисловості;

— запровадження ефективних заходів економічного стимулювання підприємств, які опікуються збереженням довкілля та провадять раціональне землевикористання;

— запровадження державної програми ефективного подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;

— розробку і впровадження ефективної системи утилізації відходів промислового, хімічного, атомного, військового виробництв та побутових відходів.

Конгрес вважає за необхідне законодавчим шляхом заборонити:

— спорудження, використання та фінансування виробництв, шкідливих для здоров’я українських громадян;

— ввезення в Україну відходів промислового виробництва.

XVI. Засади в галузі охорони здоров’я

Збереження здоров’я і життя людини має стати основним завданням Української Національної Держави.

Завданням Конгресу в галузі охорони здоров’я є:

— розробка і впровадження загальнонаціональної програми розвитку системи охорони здоров’я, яка забезпечить надання медичної допомоги на рівні світових стандартів;

— впровадження заходів щодо подолання демографічної кризи: забезпечення умов для зростання народжуваності, зменшення рівня захворюваності та смертності громадян в Україні;

— забезпечення системи загальнодоступної державної медичної допомоги для всіх громадян України незалежно від їхнього соціального стану та місця проживання;

— забезпечення ефективної боротьби із «соціальними» епідеміями – туберкульозом, ВІЛ/СНІДом тощо;

Конгрес домагається:

— відновлення та розвитку мережі діагностично-лікувальної допомоги першого рівня, відновлення матеріально-технічного та кадрового забезпечення сільських лікарняних установ;

— забезпечення достатнього державного та альтернативного фінансування системи охорони здоров’я;

— встановлення державного контролю за якістю та цінами на лікарські препарати;

— впровадження всебічного розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень в галузі медицини, їх зв’язок із практикою;

— підтримки вітчизняної фармацевтичної промисловості й медичного приладобудування;

— юридичного захисту інтересів пацієнтів та медичного персоналу;

— вільного вибору пацієнтом лікувального закладу і лікаря незалежно від місця проживання;

— пріоритетного матеріального забезпечення працівників охорони здоров’я;

— подолання корупційних проявів у медичній галузі;

— утвердження серед медичного персоналу принципів лікарської етики та деонтології.

Конгрес наголошує, що сфера охорони здоров’я не може бути об’єктом комерціалізації.

XVII. Держава і церква

Конгрес стоїть на засадах об’єднання Українських традиційних Церков в єдину Українську Помісну Християнську Церкву з патріархатом у місті Києві.

Українська держава має захищати права і законні інтереси конфесій, які стоять на засадах національно-духовного і культурного відродження Української Нації.

Серед інших церков і релігій, які діють в Україні, Конгрес толерує лише ті, які дбають про моральне відродження Української Нації та духовне оздоровлення українського суспільства.

Українська Національна Держава має протистояти тим релігійно-конфесійним структурам, які вносять в українське суспільство розбрат, конфесійну войовничість, сприяють денаціоналізації українських громадян, протидіють консолідації Української Нації, вороже ставляться до існування незалежної Української Держави.

***

Конгрес Українських Націоналістів поставив перед собою завдання побудови Української Національної Держави та всебічного розвитку Української Нації, і це завдання буде виконане.

Слава Україні! Героям Слава!