Статут

СТАТУТ

КОНҐРЕСУ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1 Конгрес Українських Націоналістів (далі Конґрес) є політичною партією, що об’єднує громадян України і яка у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством, Статутом та Програмою Конґресу.

1.2 Діяльність Конґресу поширюється на територію України.

1.3 Осідок провідних органів Конґресу — місто Київ.

2. МЕТА Й ЗАВДАННЯ КОНҐРЕСУ

2.1 Головна мета діяльності Конґресу — боротися за побудову Української Самостійної Соборної Держави, за її зміцнення й розбудову та створення передумов для всебічного розвитку всіх творчих сил української нації.

2.2 Сприяє формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

2.3 Конґрес у встановленому чинним законодавством порядку здійснює такі завдання:

а) пропаганда ідей українського націоналізму;

б) взаємодія з органами державної влади щодо виконання мети Конґресу;

в) сприяння консолідації українського народу довкола національної ідеї;

г) участь у формуванні української національної еліти;

ґ) участь у виробленні (внутрішньої та зовнішньої) державної політики;

д) участь у формуванні органів державної влади України, місцевого та реґіонального самоврядування, представництво у їх складі;

е) сприяння утвердженню державного статусу української мови на усій території України;

є) утвердження й захист духовних вартостей, честі та гідності вільної української людини — господаря на своїй землі й у своїй державі.

 3. ПРАВА КОНҐРЕСУ

3.1 Конґрес Українських Націоналістів має право:

а) вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, Законом “Про політичні партії в Україні” та іншими законами України;

б) брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;

в) використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;

в) підтримувати міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати) між собою у міжнародні спілки з додержанням вимог цього Закону.

г) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні.

3.2 Конґресу Українських Націоналістів гарантується свобода опозиційної діяльності у тому числі:

а) можливість викладати публічно і обстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;

б) брати участь в обговоренні та оприлюднювати і обгрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової інформації в порядку, встановленому законом;

в) вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов’язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку.

4. СТРУКТУРНА ПОБУДОВА І КЕРІВНІ ОРГАНИ КОНҐРЕСУ,

ЙОГО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЇХНІ

ПОВНОВАЖЕННЯ 

4.1 Конґрес складається з територіальних організацій, які утворюють ієрархічну структуру:

а) первинний осередок, сільські й селищні організації;

б) районні організації у містах, крім міст Києва та Севастополя, і міські організації у містах не обласного підпорядкування;

в) районні організації в області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі і міські організації у містах обласного підпорядкування;

г) обласні організації, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

4.2 Територіальні організації Конґресу створюються за ухвалою проводу організації вищого рівня.

4.3 Організації нижчого рівня входять до складу організацій наступного — вищого рівня, згідно з адміністративно-територіальним поділом України і відповідним підпорядкуванням їх керівних органів.

4.4 Первинний осередок, сільські й селищні організації (організації 1-го рівня) — надалі  організації 1-го рівня.

4.4.1 Керівними органами організацій 1-го рівня є збори, голова, писар.

4.4.2 Збори організації 1-го рівня:

а) обирають голову, а за поданням голови — писаря;

б) затверджують план роботи відповідно до програмних документів керівних органів Конґресу, настанов проводу організації вищого рівня, до складу якої входить організація 1-го рівня, та з ініціативи членів організації;

в) заслуховують і оцінюють звіти голови, писаря та членів організації про виконану роботу;

г) збори організації 1-го рівня скликаються за рішенням голови, не рідше одного разу на місяць або з ініціативи не менше половини членів організації.

4.4.3 Голова керує роботою, розподіляє між членами організації обов’язки та доручення проводу організації вищого рівня, відповідає за збір членських внесків і виконує обов’язки скарбника.

4.4.4 Для координації роботи первинних осередків, сільських і селищних організацій, районний провід може залучати до діяльності кущових голів.

4.5 Районні організації у містах, крім міст Києва та Севастополя, і міські організації у містах, не обласного підпорядкування (організації 2-го рівня) — надалі організації 2-го рівня.

4.5.1 Керівними органами організації 2-го рівня є її збори (конференція), провід, голова й голова секретаріату.

4.5.2 Збори (конференція) організації 2-го рівня скликаються її проводом або головою не рідше одного разу на три місяці.

Позачергові збори (конференція) можуть скликатися з ініціативи не менше половини членства, що входять до складу організації 2-го рівня, або проводом організації вищого рівня.

4.5.3 Делегатами конференції організації 2-го рівня є члени проводу, голови організацій 1-го рівня та члени Конґресу, що обрані організаціями 1-го рівня відповідно до квоти представництва, визначеної проводом.

У зборах організації 2-го рівня беруть участь усі її члени Конґресу.

4.5.4 Збори (конференція) організації 2-го рівня:

а) обирають голову організації 2-го рівня, за поданням голови – членів проводу. За поданням голови, з-поміж членів проводу, обирають голову секретаріату та скарбника;

б) обирають делегатів на конференцію організації вищого рівня;

в) затверджують план роботи організації 2-го рівня, що конкретизує відповідно до місцевих умов програмні документи керівних органів Конґресу та настанови проводу організації вищого рівня, до складу якої входить організація 2-го рівня, розробляють тактику та узгоджують діяльність організацій 1-го рівня;

г) заслуховують і оцінюють звіти голови та членів проводу організації 2-го рівня, а також членів Конґресу, обраних до органів місцевого самоврядування;

4.5.5 Чисельність проводу організації 2-го рівня визначається зборами (конференцією). До складу проводу організації 2-го рівня входить її голова.

4.5.6 Провід організації 2-го рівня:

а) здійснює керівництво організацією 2-го рівня у періодах між її зборами (конференціями), відповідає за реалізацію політики Конґресу та програмних настанов його керівних органів;

б) відповідає за фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності організації 2-го рівня.

4.5.7 Провід організації 2-го рівня скликається її головою не рідше одного разу на місяць.

4.5.8 Голова організації 2-го рівня:

а) здійснює загальне керівництво організацією 2-го рівня, розподіляє між членами проводу обов?язки і контролює їх виконання;

б) несе особисту відповідальність за відповідність діяльності організації 2-го рівня Статуту Конґресу та чинному законодавству України;

в) звітує перед проводом організації 2-го рівня про її діяльність;

г) призупиняє правочинність голів організацій 1-го рівня, що входять до складу організації 2-го рівня, якщо їхня діяльність суперечить Статуту Конґресу та чинному законодавству, ініціює скликання позачергових зборів відповідної організації 1-го рівня для прийняття остаточних рішень;

ґ) є розпорядником коштів і майна організації 2-го рівня, є матеріально відповідальною особою;

д) представляє організацію 2-го рівня у стосунках із суб?єктами адміністративних, цивільних та господарських відносин.

4.5.9 Голова секретаріату організації 2-го рівня відповідає за ведення і зберігання документації, обліку членів і кандидатів у члени Конґресу, інформаційне забезпечення діяльності організації, розширення й розбудову організаційної мережі, добір і розстановку кадрів.

4.5.10 Скарбник організації 2-го рівня відповідає за збір членських внесків, забезпечує ведення бухгалтерського обліку.

4.6 Районні організації в області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі і міські організації у містах обласного підпорядкування (організації 3-го рівня) — надалі  організації 3-го рівня. 

4.6.1 Керівними органами організації 3-го рівня є її збори (конференція), провід, голова, заступник (заступники) і голова секретаріату.

4.6.2 Збори (конференція) організації 3-го рівня скликаються її проводом або головою не рідше одного разу на три місяці.

Позачергові збори (конференція) можуть скликатися з ініціативи не менше половини членів Конґресу, що входять до складу організації 3-го рівня, або проводом організації вищого рівня.

4.6.3 Делегатами конференції організації 3-го рівня є члени проводу, голови організацій 2-го рівня та члени Конґресу, що обрані відповідно до квоти представництва, визначеної проводом.

У зборах організації 3-го рівня беруть участь усі її члени Конґресу.

4.6.4 Збори (конференція) організації 3-го рівня:

а) обирають кандидата на голову організації 3-го рівня, за поданням кандидата на голову обирають кандидатів до членів проводу.

За поданням кандидата на голову, із числа кандидатів до членів проводу, обирають кандидатів на заступника (заступників) голови, голову секретаріату, які затверджуються проводом організації 4-го рівня. До затвердження проводом організації 4-го рівня результатів обрання кандидатів правочинними залишаються діючі голова, його заступник (заступники), голова секретаріату та члени проводу організації 3-го рівня;

б) обирають скарбника;

в) обирають делегатів на конференцію організації вищого рівня;

г) затверджують план роботи організації 3-го рівня, що конкретизує відповідно до місцевих умов програмні документи керівних органів Конґресу та настанови проводу організації вищого рівня, до складу якої входить організація 3-го рівня, розробляють тактику та узгоджують діяльність організацій 1-го і 2-го рівнів;

ґ) заслуховують і оцінюють звіти голови та членів проводу організації 3-го рівня, а також членів Конґресу, обраних до органів місцевого самоврядування;

4.6.5 Чисельність проводу організації 3-го рівня визначається зборами (конференцією), до складу проводу організації 3-го рівня входить її голова.

4.6.6 Провід організації 3-го рівня:

а) здійснює керівництво організацією 3-го рівня у періодах між її зборами (конференціями), відповідає за реалізацію політики Конґресу та програмних настанов його керівних органів;

б) відповідає за фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності організації 3-го рівня;

в) заслуховує звіти голови проводу організації 3-го рівня та голів організацій 1-го, 2-го рівнів.

4.6.7 Провід організації 3-го рівня скликається її головою не рідше одного разу на місяць.

4.6.8  Голова організації 3-го рівня:

а) здійснює загальне керівництво організацією 3-го рівня, розподіляє між членами проводу обов?язки і контролює їх виконання;

б) несе особисту відповідальність за відповідність діяльності організації 3-го рівня до Статуту Конґресу та чинного законодавства України;

в) звітує перед проводом організації 3-го рівня про її діяльність;

г) призупиняє правочинність голів організацій 1-го, 2-го рівнів, що входять до складу даної організації 3-го рівня, якщо їхня діяльність суперечить Статуту Конґресу та чинному законодавству, ініціює скликання позачергових зборів (конференції) відповідної організації 1-го, 2-го рівнів для прийняття остаточних рішень;

ґ) є розпорядником коштів і майна організації 3-го рівня, є матеріально відповідальною особою;

д) представляє організацію 3-го рівня у стосунках з суб?єктами адміністративних, цивільних та господарських відносин.

4.6.9 Голова секретаріату організації 3-го рівня відповідає за ведення і зберігання документації, обліку членів і кандидатів у члени Конґресу, інформаційне забезпечення діяльності організації, розширення й розбудову організаційної мережі, підбір і розстановку кадрів. Забезпечує звітність організації згідно з чинним законодавством.

4.6.10 Скарбник організації 3-го рівня відповідає за збір членських внесків, забезпечує ведення бухгалтерського обліку.

4.7 Організації обласні, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя (організації 4-го рівня) — далі організації 4-го рівня.

4.7.1 Керівними органами організації 4-го рівня є збори (конференція), політична рада, провід , президія проводу (формується при потребі проводом організації 4-го рівня), голова, заступник (заступники) голови, голова секретаріату. Повноваження президії проводу визначаються проводом організації 4-го рівня.

4.7.2 Збори (конференція) організації 4-го рівня скликаються її проводом або головою не рідше одного разу на рік.

Позачергові збори (конференція) можуть скликатися Президією Головного Проводу або Головою Конґресу, а також на вимогу не менше третини організацій 3-го рівня, які входять до складу організації 4-го рівня.

4.7.3 Делегатами конференції організації 4-го рівня є члени Політичної Ради та делегати, що обрані зборами (конференціями) орґанізацій 3-го рівня, відповідно до квоти представництва, визначеної проводом організацій 4-го рівня.

У зборах організації 4-го рівня беруть участь усі її члени Конґресу.

4.7.4 Збори (конференція) організації 4-го рівня:

а) обирають кандидата на голову організації 4-го рівня, за поданням кандидата на голову обирають кандидатів до членів проводу.

За поданням кандидата на голову, із числа кандидатів до членів проводу обирають кандидатів на заступника (заступників) голови, голову секретаріату, які затверджуються Президією Головного Проводу Конґресу . До затвердження Президією Головного Проводу Конґресу результатів обрання кандидатів правочинними залишаються діючий голова, його заступник (заступники), голова секретаріату та члени проводу організації 4-го рівня;

б) обирають голову та членів контрольної комісії;

в) обирають делегатів на Збір Конґресу;

г) затверджують напрямні діяльності організації 4-го рівня;

ґ) заслуховують звіти про роботу за поточний період голови, заступника (заступників), голови секретаріату, голів організацій 3-го рівня, голови контрольної комісії, депутатів місцевих рад, обраних від Конґресу і, дають оцінку їхньої діяльності.

4.7.5 Чисельність проводу організації 4-го рівня визначається зборами (конференцією), до складу проводу організації 4-го рівня входить її голова.

4.7.6 До складу політичної ради організації 4-го рівня входять: члени проводу, голови організацій 3-го рівня, референти секретаріату.

4.7.7  Політична рада організації 4-го рівня:

а) виконує повноваження вищого керівного органу організації 4-го рівня у періодах між її зборами (конференціями);

б) розробляє стратегію й тактику діяльності організації 4-го рівня на поточний період, затверджує план діяльності організацій 3-го рівня;

в) приймає заяви, звернення;

г) заслуховує і затверджує звіти про роботу голови організації 4-го рівня, голів організацій 3-го рівня;

ґ) за поданням голови організації 4-го рівня за порушення Статуту, етичних та моральних норм члена Конґресу, за систематичне невідвідування без поважних причин засідань проводу, невиконання рішень керівних органів Конґресу виключає членів проводу зі складу проводу організації 4-го рівня;

д) за поданням голови організації 4-го рівня кооптує нових членів проводу організації 4-го рівня;

е) затверджує, за поданням голови, редакторів пресових видань.

4.7.8 Засідання політичної ради скликається не рідше одного разу на квартал проводом, головою організації 4-го рівня.

Позачергове засідання політичної ради може скликатися Президією Головного Проводу Конґресу або Головою Конґресу.

4.7.9 Провід організації 4-го рівня:

а) здійснює безпосереднє керівництво діяльністю організації 4-го рівня, спрямоване на реалізацію Програми Конґресу, рішень зборів (конференції), політичної ради, контролює їх виконання;

б) дбає про фінансове й матеріально-технічне забезпечення та функціонування структур організації 4-го рівня;

в) затверджує референтів секретаріату;

г) виносить рішення про скликання зборів (конференції) організації 4-го рівня;

ґ) визначає квоту представництва на конференцію;

д) при потребі формує із членів проводу президію проводу організації 4-го рівня.

4.7.10 Провід організації 4-го рівня скликається головою не рідше ніж один раз на місяць.

Позачергове засідання проводу організації 4-го рівня може скликатися за рішенням Президії Головного Проводу Конґресу або Голови Конґресу, а також на вимогу не менше половини членів проводу.

4.7.11 Голова організації 4-го рівня: 

а) здійснює загальне керівництво організацією 4-го рівня і несе особисту відповідальність за ефективність роботи керівних і виконавчих структур перед її зборами (конференцією), політичною радою й проводом;

б) є розпорядником майна й коштів (рахунку у банку) організації 4-го рівня з правом підпису банківських документів, є матеріально відповідальною особою;

в) представляє організацію 4-го рівня у стосунках із суб’єктами адміністративних, громадських та господарських відносин;

4.7.12 Голова секретаріату організації 4-го рівня:

а) здійснює загальне керівництво й організовує роботу секретаріату, добирає референтів та виносить їхні кандидатури на затвердження проводом;

б) відповідає за ведення документації і зберігання архіву організації 4-го рівня, обліку членів і кандидатів у члени Конґресу, інформаційне забезпечення діяльності організації;

в) забезпечує оперативне ознайомлення організацій 3-го рівня з директивними матеріалами керівних органів Конґресу;

г) керує роботою секретаріату організації 4-го рівня;

ґ) забезпечує звітність організації згідно з чинним законодавством.

4.7.13 Скарбник організації 4-го рівня:

а) відповідає за надходження членських внесків;

б) забезпечує ведення бухгалтерського обліку.

4.8  Конґрес Українських Націоналістів.

4.8.1 Керівними органами Конґресу є його Збір, Головний Провід, Президія Головного Проводу, Голова Конґресу, заступники Голови Конґресу, голова Секретаріату Головного Проводу.

4.8.2 Збір Конґресу є найвищим керівним органом. Він скликається Головним Проводом не рідше одного разу на два роки. Позачерговий Збір скликається за рішенням Голови Конґресу, Головного Проводу або на вимогу 1/3 організацій 4-го рівня, які зобов’язані фінансово забезпечити організацію й проведення Збору.

4.8.3 Делегатами Збору Конґресу є члени Головного Проводу, Контрольної та Етичної комісій і Секретаріату Головного Проводу, а також повноважні представники обласних організацій, Автономної Республіки Крим, міст Києва й Севастополя, які обрані на зборах (конференціях) відповідних організацій, згідно з квотою, встановленою Головним Проводом.

4.9 Збір Конґресу:

а) затверджує Статут Конґресу та зміни і доповнення до нього;

б) обирає Голову Конґресу, за поданням Голови Конґресу, членів Головного Проводу в кількості від 37 до 41 особи;

в) обирає голів та членів Центральної Контрольної та Етичної комісій, а також заступників членів цих комісій на випадок вибуття їх членів;

г) затверджує Програму Конґресу та зміни і доповнення до неї. Затверджує виборчу програму Конґресу;

ґ) виносить рішення про входження Конґресу у всеукраїнські виборчі блоки з політичними партіями;

д) затверджує виборчий список кандидатів у народні депутати від Конґресу;

е) визначає кандидата у Президенти України від Конґресу;

є) розробляє політичну стратеґію та головні напрями діяльності Конґресу;

ж) при потребі приймає рішення про саморозпуск Конґресу;

з) вирішує питання, пов’язані з майном та коштами Конґресу в разі його саморозпуску або розпуску за рішенням Суду.

4.10  Головний Провід Конґресу:

а) є вищим керівним органом у періодах між Зборами. До складу Головного Проводу Конґресу входять: Голова Конґресу, його заступники, голова Секретаріату Головного Проводу Конґресу та обрані члени Головного Проводу;

б) скликається Головою Конґресу не рідше одного разу на три місяці, а при потребі позачергово за рішенням Президії Головного Проводу або на вимогу не менше третини членів Головного Проводу;

в) визначає кількість заступників Голови Конґресу;

г) за поданням Голови Конґресу затверджує заступників Голови, голову Секретаріату Головного Проводу;

ґ) затверджує Президію Головного Проводу Конґресу у складі 11 осіб;

д) затверджує Положення про Контрольну та Етичну комісії Конґресу;

е) визначає стратегічні напрями діяльності Конґресу між Зборами;

є) за поданням Голови Конґресу за порушення Статуту, етичних та моральних норм члена Конґресу, за систематичне невідвідування без поважних причин засідань Головного Проводу, невиконання рішень керівних органів Конґресу виключає членів Головного Проводу Конґресу зі складу Головного Проводу;

ж) за поданням Голови Конґресу кооптує нових членів Головного Проводу Конґресу;

з) затверджує розподіл повноважень між Головою Конґресу і його заступниками;

и) заслуховує звіти Голови Конґресу, заступників Голови, голови Секретаріату;

і) проводить аналіз політичної ситуації та виробляє тактичні і стратегічні напрями політичної діяльності Конґресу;

ї) заслуховує звіти голів обласних організацій Конґресу, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя про роботу та виконання рішень керівних органів Конґресу;

й) заслуховує інформацію народних депутатів, обраних від Конґресу, про роботу у Верховній Раді;

к) виносить рішення про розпуск обласної організації Конґресу, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, якщо їх діяльність суперечить Статуту, Програмі Конґресу та чинному законодавству України;

л) за поданням Голови Конґресу затверджує редакторів центральних пресових видань Конґресу;

м) затверджує голів центрального та обласних виборчих штабів.

4.11 Президія Головного Проводу:

а) до складу Президії Головного Проводу Конґресу входять Голова Конґресу, його заступники, голова Секретаріату Головного Проводу та члени Головного Проводу, які обираються на його засіданні за поданням Голови Конґресу;

б) виконує повноваження Головного Проводу в період між його засіданнями. Вона скликається Головою Конґресу не рідше одного разу на місяць, а при потребі позачергово на вимогу не менше половини членів Президії Головного Проводу;

в) затверджує голів, їх заступників, голів секретаріату і членів проводів обласних організацій, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя. У випадку їх незатвердження Президія Головного Проводу приймає рішення про проведення позачергових зборів (конференцій) організацій 4-го рівня для вирішення кадрових питань;

г) в разі потреби скликає позачергові збори (конференції) обласних організацій Конґресу, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

ґ) визначає референтури за напрямами діяльності при Секретаріаті Головного Проводу;

д) затверджує референтів Секретаріату Головного Проводу;

е) при Президії Головного Проводу може бути Економічна рада, яка формується Президією Головного Проводу. Голова Економічної ради обирається Президією Головного Проводу за поданням Голови Конґресу.

4.12  Голова Конґресу:

а) Голова Конґресу є одночасно Головою Головного Проводу та Головою Президії Головного Проводу Конґресу;

б) здійснює загальне керівництво Конґресом Українських Націоналістів;

в) репрезентує Конґрес Українських Націоналістів і виступає від імені Конґресу;

г) в разі потреби призупиняє (до рішення Головного Проводу) повноваження голови, його заступників або проводу обласної організації, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, якщо їх діяльність суперечить Статуту Конґресу та чинному законодавству України і призначає виконуючого обов?язки голови;

ґ) при потребі може скликати позачергові збори (конференції) обласних організцій Конґресу, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

д) вносить на розгляд Головного Проводу питання про розпуск обласної організації Конґресу, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, якщо їхня діяльність суперечить Статуту, Програмі Конґресу та чинному законодавству України.

4.13 Секретаріат Головного Проводу Конґресу:

а) є постійно діючим виконавчим органом Головного Проводу;

б) для координації діяльності референтур Секретаріату Головного Проводу і роботи над проєктами Програми і Статуту та іншими документами Конґресу створюються підготовчі Програмова, Статутна та фахові комісії, до участі в яких можуть залучатися фахівці, що не є членами Конґресу.

в) веде практичну роботу Конґресу на підставі рішень Збору, Головного Проводу, Президії Головного Проводу, Голови;

г) затверджує плани роботи референтур Конґресу, при потребі створює окремі відділи та служби;

ґ) заслуховує звіти голів секретаріатів організацій 4-го рівня, референтів Секретаріату Головного Проводу.

4.9.14 Голова Секретаріату Головного Проводу:

а) здійснює загальне керівництво практичною діяльністю виконавчих структур Конґресу і його територіальних організацій;

б) вносить Голові Конгресу пропозиції стосовно прийняття та звільнення штатних працівників Секретаріату;

в) створює референтури за напрямами діяльності, що визначаються Президією Головного Проводу Конґресу;

г) є відповідальним розпорядником коштів і майна Конґресу, переданих для потреб Секретаріату.

4.9.18 Основні завдання і принципи роботи референтур Секретаріату і його територіальних організацій визначаються Положенням про референтури Конґресу, яке затверджується Президією Головного Проводу Конґресу.

4.15 Контрольна комісія Конґресу:

а) обирається Збором Конґресу;

б) керується Положенням про Контрольну комісію, яке затверджується Головним Проводом Конґресу;

в) здійснює нагляд за дотриманням у діяльності керівних органів і посадових осіб Конґресу та його територіальних організацій норм Статуту Конґресу і вимог його Програми, за фінансовою та господарською дисципліною, порядком ведення та архівного зберігання офіційної документації тощо;

г) Контрольна комісія підзвітна лише орґану, який її обрав.

4.16  Етична комісія Конґресу:

а) обирається Збором Конґресу;

б) керується Положенням про Етичну комісію, яке затверджується Головним Проводом Конґресу;

в) здійснює контроль за дотриманням в діяльності керівних органів Конґресу та членів Конґресу Статуту, Програми Конґресу, етичних та моральних норм українського націоналіста, чинного законодавства України.

4.17 Термін повноважень статутних органів Конґресу визначається 2 роки. Попередній статутний орган зберігає свою чинність до обрання нового.

5. ЧЛЕНСТВО У КОНҐРЕСІ

5.1 Членство у Конґресі є індивідуальним, фіксованим.

Членами Конґресу можуть бути лише громадяни України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах. Громадянин України може перебувати одночасно лише в одній партії.

Члени Конґресу у своїй суспільно-політичній діяльності керуються ідеологією українського націоналізму, Програмою та Статутом Конґресу, сприймають стратеґію і тактику Конґресу.

Декалоґ українського націоналіста та Посвята є етичними зобов’язаннями члена Конґресу перед Українською Нацією.

5.2 Прийом до складу кандидатів у члени Конґресу здійснюється на основі письмової заяви, рекомендації двох членів Конґресу і співбесіди з головою секретаріату, головою або заступником голови організації Конґресу 2-го, 3-го чи 4-го рівня.

Термін кандидатства може тривати до трьох місяців.

5.3 Кандидати приймаються у члени Конґресу після проходження кандидатського терміну на засіданні проводу організації Конґресу 2-го, 3-го чи 4-го рівня. Член Конґресу складає Посвяту і йому вручається посвідчення члена Конґресу.

5.4 Якщо кандидат у члени Конґресу під час кандидатського терміну не підтвердив взятих статутних зобов’язань, йому відмовляється в прийомі до членства Конґресу. Керівники Конґресу, референт або інший член проводу відповідного рівня в особистій розмові зобов’язаний роз’яснити кандидатові причини відмови. За рішенням проводу територіальної організації Конґресу такій особі може бути продовжений кандидатський термін ще на три місяці.

5.5 Член Конґресу вибуває з Конґресу:

а) за власним бажанням на підставі письмової заяви;

б) внаслідок виключення з членів Конґресу на основі рішення: проводу, зборів (конференції) організації Конґресу 2-го, 3-го чи 4-го рівня, Президії Головного Проводу, Головного Проводу або Збору Конґресу за порушення Статуту Конґресу та інші дії, несумісні з перебуванням у Конґресі.

5.6 Особі, яку виключають з Конґресу, повідомляється про це особисто або письмово; розгляд справи про виключення відбувається в її присутності (окрім випадків власної відмови, що повинно бути запротокольовано).

Ухвала про виключення повинна бути вмотивована.

Особа, що виключена з Конґресу, може подати скаргу до Етичної комісії або проводу організації Конґресу вищого рівня.

5.7 На час перебування на зазначених посадах або службі визначених ст. 6 Закону “Про політичні партії в Україні” члени Конґресу зупиняють членство в Конґресі Українських Націоналістів.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КОНҐРЕСУ

6.1 Член Конґресу має право:

а) брати участь у всіх заходах Конґресу;

б) обирати і бути обраним до керівництва Конґресу;

в) висловлювати думки та пропозиції щодо вдосконалення роботи Конґресу;

г) на захист і підтримку з боку Конґресу на випадок переслідування за його національну, політичну чи організаційну належність, при порушенні (обмеженні) його громадянських прав, чиненні перешкод у законній діяльності тощо;

ґ) бути присутнім при вирішенні питання про його виключення з Конґресу, накладанні інших дисциплінарних стягнень, подати усні та письмові пояснення на своє виправдання, а також звернутися до проводу вищого рівня або Етичної комісії Конґресу й оскаржити винесене рішення;

д) кандидат у члени Конґресу може брати участь у зборах (конференціях) без права голосу.

6.2 Член Конґресу зобов’язаний:

а) пропагувати ідеологію українського націоналізму, втілювати в життя Програму Конґресу;

в) проявляти ініціативу у вирішенні завдань Конґресу;

г) дотримуватися дисципліни і Статуту Конґресу;

ґ) виконувати рішення керівних органів Конґресу, його територіальних організацій та їхніх уповноважених представників;

д) дбати про авторитет Конґресу і поширювати вплив Конґресу на політичне і громадське життя;

е) сплачувати членські внески.

6.3 За порушення Статуту Конґресу, етики й моралі українського націоналіста та організаційної дисципліни відповідними територіальними організаціями до членів Конґресу можуть бути застосовані стягнення:

а) попередження;

б) призупинення або усунення від повноважень у складі керівних структур Конґресу і його територіальних організацій;

в) виключення з членів Конґресу із зняттям зобов’язання Посвяти.

7. ПРАВОВИЙ СТАТУС КОНҐРЕСУ

7.1 Реєстрація Конґресу Українських Націоналістів та його територіальних організацій здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

7.2 Конґрес є юридичною особою з моменту реєстрації Міністерством юстиції України, має свої рахунки в банках України.

7.3 Територіальні організації Конґресу Автономної Республіки Крим, обласні, міст Києва і Севастополя, районні, міські, районні в містах, селищні й сільські можуть бути юридичними особами з моменту їх реєстрації згідно з чинним законодавством за рішення Президії Головного Проводу Конґресу.

Їхня діяльність як юридичних осіб визначається Статутом і Програмою Конґресу і не може їм суперечити.

8. ПРАВА КОНҐРЕСУ

8.1 Для здійснення статутних цілей та завдань Конґресу його територіальні організації як юридичні особи мають права, визначені чинним законодавством України для політичних партій.

8.2 Конґрес може засновувати або вступати в міжнародні спілки, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координуючих центральних органів.

9. КОШТИ ТА ІНШЕ МАЙНО КОНҐРЕСУ

9.1 Для здійснення своїх статутних завдань Конґрес та його територіальні організації мають право на власне рухоме та нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України.

Конґрес може орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.

9.2 Конґрес може мати кошти у національній та іноземній валюті:

а) набуті від членських внесків членів Конґресу;

б) передані йому засновниками;

в) пожертвувані недержавними підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами;

г) набуті у вигляді надходжень від видавничої діяльності;

9.3 Організації 1-го та 2-го рівнів передають організаціям 3-го рівня 50 відсотків членських внесків. Організації 3-го рівня передають організаціям 4-го рівня 50 відсотків членських внесків, а організації 4-го рівня передають в Секретаріат Головного Проводу Конґресу 50 відсотків від своїх часток членських внесків.

9.4 Конґрес не несе юридичної відповідальності за майнові зобов’язання територіальних організацій Конґресу, а останні – за майнові зобов’язання Конґресу.

9.5 Право власності Конґресу реалізує його вищий керівний орган (Збір Конґресу).

Окремі функції господарського управління майном і коштами Збір Конґресу може покладати на керівні органи Конґресу (Головний Провід, Президію), територіальні організації.

9.6 Конґрес та його територіальні організації, що є юридичними особами, можуть засновувати засоби масової інформації.

9.7 Конґрес та його територіальні організації ведуть фінансову діяльність та здійснюють звітність по ній згідно з чинним законодавством.

10. АТРИБУТИКА ТА СИМВОЛІКА КОНҐРЕСУ

10.1 Конґрес та його територіальні організації мають штампи і печатки зі своїм найменуванням.

10.2 Конґрес має партійну символіку (прапор, розпізнавальний знак-герб, гімн, девіз тощо), зареєстровану згідно з чинним законодавством, що є єдиною для Конґресу й усіх його територіальних організацій.

10.3 У разі тимчасового призупинення діяльності або розпуску територіальної організації усі структури, що входили до її складу, втрачають право на користування назвою, атрибутикою та символікою Конґресу.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ У СТАТУТ КОНҐРЕСУ

ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

11.1 Зміни і доповнення до Статуту Конґресу приймаються Збором Конґресу 2/3 голосів зареєстрованих делеґатів Збору.

11.2 Конґрес інформує Міністерство юстиції України про зміни назви, Програми, Статуту, керівних органів Конґресу, їх адреси та місце знаходження у термін встановлений чинним законодавством України. 

12. ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

12.1 Колегіальні керівні органи Конґресу будь-якого рівня (Збір, Головний Провід, Президія Головного Проводу Конґресу, збори (конференції), політичні ради, проводи, президії проводів організацій 4-го рівня, збори (конференції), проводи організацій 2-го, 3-го рівнів, а також збори організацій 1-го рівня є правочинними при участі у них більше 1/2 їх членів (делегатів).

12.2 Постанови, Ухвали тощо, які затверджуються шляхом голосування колегіальними керівними органами Конґресу, окрім спеціально обумовлених у Статуті, набувають чинності з моменту їх ухвалення більшістю голосів членів відповідного органу .

13. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНҐРЕСУ І ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЙОГО ЛІКВІДАЦІЄЮ

13.1 Конґрес може припинити свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації за рішенням Збору Конґресу, ухваленим більшістю в 3/4 голосів зареєстрованих делеґатів Збору Конґресу.

13.2 Примусовий розпуск Конґресу може бути здійсненим лише за рішенням Суду, ухваленим, згідно з чинним законодавством.

13.3 Після винесення рішення про припинення діяльності Конґресу Збір Конґресу створює ліквідаційну комісію, яка проводить оцінку коштів та майна Конґресу, розраховується з кредиторами і дебіторами. Усі кошти та майно Конґресу, які залишаться у його власності на момент припинення діяльності і розрахунку з дебіторами і кредиторами, не можуть перерозподілятися між членами Конґресу і використовуватися на виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.